Valitus Liedon sote-lautakunnan kokoonpanosta

Valitus Turun hallinto-oikeudelle
Valitus Turun hallinto-oikeudelle Liedon kunnanvaltuuston 28.8.2017 kokouksessa tehdystä päätöksestä koskien Liedon sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston kokoonpanon vahvistamista vuosille 2017-2021 (kokouspykälä 95).

Me valituksen allekirjoittajat vaadimme, että edellä mainittu päätös kumotaan seuraavin perusteluin.

1. Pykälän esittelytekstissä viitataan kahteen eri liitteeseen (Liite 104e ja 29e), joiden sisältöä ei valtuustolle kokouksessa kuitenkaan näytetty, vaikka eräs valtuutettu tätä nimeenomaan pyysi. Todennäköisesti kyseiset liitteet sisälsivät maakuntaliiton laskelman yhteistoiminta-alueen sote-lautakunnan poliittisesta paikkajaosta. Näin ollen valtuutetut joutuivat tekemään päätöksensä vaillinaisin tiedoin.

2. Myös esittelytekstissä mainitaan parissakin kohtaa, että jaoston valinta edellyttää neuvotteluja yhteistyökuntien kesken toimielimen kokoonpanosta. Tällaisia neuvotteluja ei kuitenkaan ole käyty.

3. Valintapäätös ei noudata kohdassa 1 mainittua maakuntaliiton laskelmaa paikkajaosta, jonka mukaan kokoomus ja keskusta saavat kolme paikkaa jaostoon, sosialidemokraatit kaksi sekä vihreät, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto yhden paikan.

4. Marttilan kunnan valintapäätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen, jonka käsittely on kesken.

5. Jaoston valintaa ei olisi pitänyt tehdä vuoteen 2021 asti, koska nykyinen yhteistyösopimus on voimassa vain 31.12.2018 asti. Tästä syystä Marttilan ja Kosken kunnanvaltuustot valitsivat edustajat vuoden 2018 loppuun. Siitä huolimatta Liedossa jaoston kokoonpano vahvistettiin vuoteen 2021 saakka.

Liedossa 21.9.2017

 

Käsittely hallinto-oikeudessa 27.10.2017:

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Hallinto-oikeus poistaa päätökseen liitetyn virheellisen muutoksenhakuilmoituksen. Kuntalain 136§:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikeudenkäyntimaksu on tuomioistuinmaksulain 7§:n 2 momentin nojalla jätetty määräämättä, koska sen periminen asiassa olisi ilmeisen kohtuutonta.