Sidonnaisuuksien julkistaminen

VALTUUSTOALOITE  24.09.2012
Viimeisinä vuosina suomalaisten luottamus poliittisen päätöksenteon puolueettomuuteen ja avoimuuteen on eri syistä horjunut, kuten esimerkkinä mainittakoon Varsinais-Suomeakin koskettaneet erikoiskaupan myymälähankkeet ja vaalirahoitukset.

Kuntalain 32 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kun valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa. Vaalikelpoisuutta koskevasta selvityksestä päättää yleensä valtuusto, jolle pääsääntöisesti kuuluu luottamushenkilöiden valitseminen. Selvitystä voidaan pyytää luottamushenkilöpaikkaan ehdokkaana olevilta henkilöiltä vaalikelpoisuutta arvioitaessa eli ennen valintapäätöksen tekemistä.

Kuntalaki ei nykyisin aseta yleistä velvoitetta luottamushenkilöille julkistaa sidonnaisuutensa eli sivutoimia, jäsenyyksiä, taloudellista asemaa tai muita sellaisia seikkoja.

Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan tätä tultaneen harkitsemaan kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tiedot luottamushenkilöiden sidonnaisuuksista ovat henkilötietoja, joiden käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia. Lain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksen tai jos käsittelystä säädetään laissa tai jos sen käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta.

Koska säädöstä ei ole, niin Liedon kunnalla ei ole oikeutta oma-aloitteisesti kerätä ja julkaista sidonnaisuustietoja verkkosivuillaan henkilön nimen yhteydessä. Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkaiseminen kunnan verkkosivuilla voi siten perustua vain luottamushenkilön omaan ilmoitukseen.

Suurista kaupungeista Tampere ja Espoo ovat ottaneet käyttöön luottamushenkilöiden vapaaehtoisuuteen perustuvat sidonnaisuustietojen julkaisemisen. Luottamushenkilöt voivat ilmoittaa sidonnaisuutensa vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Sidonnaisuudet julkaistaan kunkin luottamushenkilön yhteystietojen yhteydessä ilmoitetun sisältöisinä. Vastuu tietojen ajantasaisuudesta on luottamushenkilöllä itsellään.

Selvää on, että kuntalaisia saattaa askarruttaa sellaisen luottamushenkilön tilanne, joka ei vapaaehtoisesti tietojaan ilmoita.

Kuntaliitto kannustaa kuntia kehittämään ratkaisuja luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamisessa jo ennen kuntalain kokonaisuudistusta. Kuntapäättäjien sidonnaisuuksien julkistaminen lisää kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että Liedon kunnan verkkosivuilla julkaistaan luottamushenkilöiden sidonnaisuustiedot heidän vapaaehtoisen ilmoituksen perusteella.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Juhani Pilpola
Pentti Alinen